تعداد امتیاز ها - 2
 تعداد بازدید - 923

 دیدار دوتن از اعضای شورای شهر با دکتر کمالی رییس شبکه بهداشت شهرستان،درباره مسائل درمان،بهداشت وسلامت شهر گزبرخوار

کد خبر : sharifian